Gwarancja

Gwarancja na drzwi

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także po dokonaniu zakupu i zainstalowaniu drzwi. Zapewniamy wsparcie udzielane w ramach gwarancji, której warunki zamieszczone są poniżej.

Uwaga! Prosimy o składanie reklamacji na odpowiednim formularzu. Umożliwi to możliwie najszybsze rozpatrzenie Państwa wniosku.

 1. KR Center jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na terenie RP pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z zamieszczoną w mniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od potwierdzonej daty sprzedaży wyrobu, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty jego produkcji.
 3. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Karta gwarancyjna załączona jest do produktu. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie karty gwarancyjnej od Sprzedawcy lub Montażysty. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie gwarancyjnej mogą być dokonywane wyłącznie przez Gwaranta lub upoważniony do tego punkt sprzedaży. Karta gwarancyjna jest nieważna, gdy nie zawiera daty sprzedaży, numeru faktury sprzedaży, pieczęci oraz podpisu Sprzedawcy. Podpisanie przez Kupującego karty gwarancyjnej oznacza przyjęcie warunków gwarancji.
 4. Producent jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny uszkodzeń, rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie.
 5. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 6. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.
 7. W okresie gwarancji (pkt. 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
 8. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego. W wypadku, kiedy naprawa wymaga odesłania wyrobu do producenta lub wyrób został zakwalifikowany do wymiany, wada zostanie usunięta w terminie do 28 dni od daty zawiadomienie o rodzaju wady. W uzgodnieniu z Kupującym termin ten może zostać zmieniony z ważnych przyczyn obiektywnych, niezależnych od producenta (np. warunki meteorologiczne).
 9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu. Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu.
 10. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące.
 11. Gwarancją nie są objęte wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, a będące wynikiem nieprzestrzegania instrukcji transportu, przechowywania, montażu, użytkowania i konserwacji. W szczególności nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe po sprzedaży wyrobu z winy użytkownika,
  • uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu (patrz „instrukcja montażu”), transportu, składowania i eksploatacji,
  • przebarwienia i uszkodzenia powstałe wskutek bezpośredniego działania wody,
  • wyroby z uszkodzoną powłoką z przyczyn niezależnych od producenta (użycie taśm zabezpieczających, których klej reaguje z powłoką lakierowaną, niewłaściwych środków do mycia, narażenie na działanie środków chemicznych typu pianka montażowa, gips, zaprawa, farby, itp.),
  • wady wynikłe po sprzedaży na skutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, włamanie, itp.) oraz innych okoliczności niezależnych od producenta,
  • różnice w tonacji kolorystycznej i strukturze powłoki, wynikające z naturalnej struktury i właściwości,
  • szklane części wyrobu,
  • wady wyrobu powstałe wskutek niedbałości Kupującego lub jego niewiedzy,
  • braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze,
  • czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt,
  • naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu.
 12. Producent odmówi świadczeń gwarancyjnych w razie stwierdzenia ingerencji osób nieuprawnionych, innych niż Producent i jego serwis, polegających na naprawach i przeróbkach.
 13. Gwarancja wygasa w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty gwarancyjnej lub dokonania wpisu w tejże karcie przez osobę nieupoważnioną.
 14. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej gwarancji jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Producenta.
 17. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.