Unia Europejska

Ogólne informacje o ochronie danych osobowych w KR CENTER Sp. z o.o.

W KR CENTER Sp. z o.o. ważne jest dla nas, aby dane naszych Klientów i Kontrahentów były należycie przetwarzane i chronione. Działamy w pełni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i innymi przepisami, a każdej z osób, której dane osobowe przetwarzamy, ułatwiamy korzystanie z przysługujących jej praw.

Poniżej – wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów – przedstawiliśmy ogólne zasady, którymi się kierujemy. Zapraszamy do lektury, a w razie pytań służymy Państwu pomocą!

Zebrane poniżej informacje mogą być przez nas doszczegóławiane lub zmieniane w kontekście realizacji niektórych celów przetwarzania danych osobowych – tzn. że mogą Państwo otrzymać od nas informacje odnoszące się do danego konkretnego celu przetwarzania danych.

Cele i okresy przetwarzania danych

Realizacja umowy lub zamówienia

Dane osobowe przetwarzamy głównie w ramach realizowanych umów, obsługi zamówień, świadczenia pomocy gwarancyjnej, obsługi rozliczeń (w tym obsługi płatności, wsparcia w kontekście usług kredytowych oraz windykacji) i w innych powiązanych celach wynikających ze współpracy między nami a naszymi Klientami i Kontrahentami.

Jeśli w związku z zawarciem umowy powierzono nam dane określonych osób (np. pracowników Kontrahenta), dane będą wykorzystywane do bieżącego kontaktu w celu realizacji umowy oraz w innych celach wynikających z umowy.

W ww. przypadkach długość okresu przetwarzania wynika zazwyczaj z okresu wykonania zobowiązań, obowiązującego prawa, przedawnienia roszczeń lub innej, prawnie uzasadnionej przyczyny. Dodatkowo zazwyczaj podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia/wykonania umowy lub przyjęcia/zrealizowania zamówienia (skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub brak możliwości przyjęcia lub realizacji zamówienia).

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt(y) b i f RODO

Działania handlowe inicjowane przez Klientów

Państwa dane mogą być przetwarzane w toku rozmów sprzedażowych, poprzedzających zakup/zawarcie umowy, gdzie to Państwo inicjujecie kontakt. Dzięki temu możliwe jest np. udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, fachowe doradztwo, przekazanie dokumentów i realizacja innych, powiązanych celów, w tym marketingowych.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody, o ile nie zaistnieje inna przyczyna ich przetwarzania. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami, a Państwa prośba zostanie niezwłocznie rozpatrzona.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO

Działania sprzedażowe inicjowane przez KR CENTER

Dane zbierane są także bezpośrednio przez przedstawicieli KR CENTER w zakresie działań związanych ze sprzedażą lub marketingiem (np. w trakcie korespondencji, rozmowy w ramach targów, czy wizyty w punkcie sprzedaży). Mając Państwa dane łatwiej jest nam doradzić, jaki produkt lub usługa jest dla Państwa najlepszy, oraz dostarczyć Państwu uzgodnioną ofertę i dokumentację.

Dane te są przetwarzane nie dłużej niż do wyrażenia sprzeciwu – w tym celu wystarczy wysłanie e-maila lub telefon, a Państwa prośba zostanie możliwie najszybciej rozpatrzona i zrealizowana.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO

Kontakty biznesowe

Dane naszych Klientów biznesowych udostępnione w ramach umowy, zamówienia lub w inny sposób mogą być przetwarzane w celu kontaktów biznesowych. W ich ramach nasi Klienci Biznesowi mogą sporadycznie otrzymywać informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności KR CENTER, a także inne informacje związane z KR CENTER. W tym kontekście realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeśli jesteście Państwo naszym dostawcą lub podwykonawcą (lub jeśli inicjujemy kontakt, bo jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie zakupu, dostawy lub świadczenia usług), kontakt może dotyczyć pozyskania oferty, dodatkowych informacji czy dokumentów.

Dane wykorzystywane w celu kontaktów biznesowych przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO

Newsletter dla Kontrahentów

Realizując nasz prawnie uzasadniony interes, w przypadku nawiązania relacji handlowych lub wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu wysyłki newslettera, wyłącznie naszym Kontrahentom – głównie odbiorcom hurtowym – od czasu do czasu wysyłamy newsletter. Dzięki niemu możliwe jest przekazanie bieżących informacji o ofercie i działaniach KR CENTER, a informacje te pomagają w codziennej pracy naszych Kontrahentów.

W kontekście ww. celu, Kontrahentom przysługuje zawsze prawo do wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera, co – o ile nie zaznaczą Państwo wyraźnie – nie oznacza sprzeciwu na kontakty biznesowe. Wyrażeniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody będzie także kliknięcie w link rezygnacji dostępny w każdym newsletterze. Państwa dane zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera ponadto wtedy, gdy zajdzie uzasadniona podstawa, aby uznać je za nieaktualne, lub gdy będziemy odnotowywać problemy z dostarczaniem newslettera (dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy Państwa serwer odrzuci/odbije wiadomość lub zakwalifikuje ją jako spam).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt(y) a i f RODO

Rekrutacja kandydatów do pracy

Dbamy także o kandydatów do pracy. W toku rekrutacji ich dane osobowe są chronione i udostępniane wyłącznie pracownikom zaangażowanym w rekrutację. Po zakończeniu danego procesu rekrutacyjnego usuwamy dane osobowe kandydatów, z którymi nie nawiązaliśmy współpracy. Dlatego jeśli na naszej stronie zauważycie Państwo nowe ogłoszenie o pracę, nie wahajcie się ponownie wysłać CV – tylko tak będziemy mogli uwzględnić Państwa kandydaturę w kolejnych rekrutacjach. Dodatkowo możecie Państwo wycofać swoją aplikację i cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

Zwracamy uwagę, że podanie danych osobowych w celu rekrutacji do pracy jest obowiązkowe. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa kandydatury.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO

Realizacja obowiązku prawnego dot. dokumentacji

W przypadku wykonywania umowy, złożenia zamówienia lub realizacji innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy będą Państwo stroną umowy lub zamówienia, gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani/Pana pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakieś świadczenie.

Okres przetwarzania związany jest z terminem przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy i wynika z przepisów prawa.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO

Dane powierzane nam przez podmioty trzecie

W niektórych przypadkach dane osobowe otrzymujemy od podmiotów trzecich, wobec których jesteśmy odbiorcą lub podmiotem przetwarzającym. Dane te mogą służyć podobnym celom, co te pozyskiwane bezpośrednio przez nas. Są to zazwyczaj podstawowe dane, niezbędne do realizacji celu i obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/dostawy, nazwę firmy, nazwę stanowiska oraz ewentualnie inne dane wynikające np. z umowy lub zamówienia, w związku z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

O powierzone nam dane dbamy równie mocno jak o te, których jesteśmy administratorem. Możecie Państwo liczyć na odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom (w tym bankom, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, agencjom marketingowym i interaktywnym) i partnerom, z którymi KR CENTER współpracuje w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla Klientów i Kontrahentów, w celu kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności KR CENTER.

Dokładamy wszelkich starań, aby podmioty, którym przekazujemy Państwa dane, spełniały wysokie standardy w zakresie ich ochrony, w tym stosowały środki organizacyjne i techniczne, jakich wymaga RODO.

Dane osobowe, których administratorem jest KR CENTER, nie są przekazywane do państw trzecich, tzn. poza Unię Europejską.

Ochrona danych

W naszej firmie wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych. Określiliśmy w niej m.in. zasady korzystania z systemów informatycznych. Wymagamy od siebie stosowania silnych haseł, ograniczamy liczbę osób mających dostęp do danych oraz wprowadzamy zabezpieczenia informatyczne i fizyczne. Dbamy także o szkolenia dla naszych pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Obowiązujące przepisy dają wiele praw nam wszystkim, bo w tym: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych (w przypadkach określonych w RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Oczywiście mają Państwo także prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora) oraz prawo do cofnięcia zgody (gdy Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania danych).

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Dodatkowo informujemy, że jako administrator:

  • w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • możemy odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile występuje jedna z sytuacji, o których mowa w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W razie podejrzeń, że niedostatecznie troszczymy się o Państwa dane, zawsze przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe a nasze strony internetowe

Za pośrednictwem naszych stron internetowych (w tym zwłaszcza formularzy internetowych) nie pobieramy żadnych danych osobowych. Pliki cookies, które wykorzystujemy, służą jedynie do celów analitycznych i nie służą do tzw. profilowania, w tym w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W naszej polityce plików cookies zamieściliśmy dodatkowe informacje dot. plików cookies. Zapraszamy do lektury.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt:

e-mail: ochrona-danych@krcenter.pl

Dane administratora i organu nadzorczego

Dane KR CENTER Sp. z o.o. jako Administratora
(jeśli dotyczy):

KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie

NIP: 6472577862
REGON: 366948190

Organ nadzorczy
ds. ochrony danych osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach UE dostępna jest na stronie ec.europa.eu.

Dofinansowanie z programu Inteligentny Rozwój